2021. JANUÁR 1. - 2022. DECEMBER 31.
Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatási kérelem az alábbi módokon nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz:

 • elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén elérhető elektronikus nyomtatvány (“Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával,
 • A Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint az előírt dokumentumok másolatának postai úton történő megküldésével: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest,
 • személyesen, bármely kormányablakban a Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint az előírt dokumentumok másolatának leadásával.
KI IGÉNYELHETI A TÁMOGATÁST?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
Igénylő lehet az a

a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

MIRE FORDÍTHATÓ A TÁMOGATÁS?
A TÁMOGATÁS MEGÚJULÓ ENERGIÁS KORSZERŰÍTÉSRE IS FELHASZNÁLHATÓ
 • FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSRE Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, köztük megújuló energiaforrásokkal, klímával, hőszivattyúval.
 • NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSRA Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.
A TÁMOGATÁS A KÖVETKEZŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ IGÉNYELHETŐ:
Tervezzen

A jelenlegi információk szerint a jogosultaknak alanyi jogon jár a támogatás, kerettől függetlenül, de várhatóan óriási érdeklődés lesz a lehetőségre. Már most kérjen ajánlatot, minél hamarabb megkezdődhessen a kivitelezés és elszámolhassa a költségeket.

Szervezzen

A számlák benyújtására a kivitelezés befejezését követő 60 napig van lehetősége. De egy napelemes rendszer engedélyeztetése 2-3 hónapig is eltart.

Lépjen

Kezdje el minél hamarabb a tervezési folyamatot, hogy minél több projektet megvalósíthasson a támogatási keretből.

A támogatás 50%-át (munkadíj és anyagköltség maximum 1,5-1,5 MFt-ig) utólag térítik meg számla ellenében. Ehhez minden kivitelezővel szerződnie kell.

A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE ÖSSZESEN 3 MILLIÓ FORINT LEHET

Az anyagköltség és a munkadíj fele-fele arányban igényelhető. A családok akkor járnak a legjobban, ha 6 millió forintért újítanak fel, de természetesen ennél kisebb összegért is lehet és MEGÉRI. A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

A támogatást a fenti feladatok elvégzésére kizárólagosan saját tulajdonban lévő ingatlanra lehet igénybe venni. Az igénylőnek vagy kiskorú gyermekének – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a lakásban együttesen legalább 50 százalékos, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Amennyiben az ingatlan régóta a család tulajdonában van, akkor az otthonfelújítási támogatás benyújtásakor legalább egy éve bejelentett lakóhelyként a felújítandó lakásban kell élnie a szülőnek és a gyermeknek, a gyermekeknek.

Hogy ha új lakásba, új házba költöznek vagy építkeznek, akkor ez a szabály nem érvényes, nem kell igazolni az egyéves bentlakási jogviszonyt. Abban az esetben, ha ingázik a támogatást igénybe vevő, akkor a magyarországi, felújításban érintett lakásában a bejelentett lakóhelye fennmarad, így a támogatás az egyéb feltételek fennállása esetén igényelhető. 

A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ LEGALÁBB EGYÉVES, FOLYAMATOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY SZÜKSÉGES, AMELY A VÁLLALKOZÓKRA IS VONATKOZIK.

Ennek a társadalombiztosítási jogviszonynak a főbb esetei:

 • minden típusú munkavégzésre és foglalkoztatásra irányuló, magán- és állami alkalmazotti szolgálati és egyéb jogviszony
 • szövetkezeti munkavégzés
 • az álláskeresési támogatások időszaka
 • egyéni vállalkozás
 • társas vállalkozás
 • egyházi szolgálati jogviszony
 • mezőgazdasági őstermelő
 • főállású kisadózó
 • állami projektértékelő
 • köz- vagy felsőoktatási jogviszony

Ezek mind feljogosítanak a támogatásra, továbbá minden belföldi vagy külföldi munkaviszony, amelyet maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben.

Akik elveszítették a munkájukat, azoknál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Beszámít a nyugdíj mellett végzett munka is, ahogy a hallgatói és a diplomás gyed időszaka is.

Melyek az igénylés további feltételei?
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • A szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem Ptk. szerinti hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával igazolni kell, a számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését az igénylő fizetési számlája vonatkozó részének másolatával.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő kitöltse.
Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére.

Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. Ez a 30 nap a teljes ügyintézési folyamatot meghosszabbítja.

Amennyiben a Kincstár a beérkezett adatok alapján az elbírálást követően jóváhagy támogatási összeget, akkor erről az ügyfelet egy támogatói okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét az igénylő belföldi – kérelemben megadott – bankszámlájára utalja 5 napon belül.